Belangenbehartiging

Dove kinderen zijn kwetsbaar, omdat communicatie voor hen vaak een probleem is. Daardoor hebben zij goede begeleiding en zorg nodig. Regelmatig komt de overheid met nieuwe regels, die zijn gericht op een grote groep mensen. Nu speelt dat bijvoorbeeld voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). In dit soort regelgeving wordt geen rekening gehouden met de speciale behoeften van dove kinderen en daardoor kunnen die makkelijk in het gedrang komen. De FODOK spant zich in om dit te voorkomen. Daarvoor overleggen we met organisaties die onderwijs en zorg bieden aan dove kinderen, met overheden en politici. Waar mogelijk, doen we de belangenbehartiging samen met andere organisaties.

De belangenbehartiging heeft tot doel:

  • Het vergroten van het begrip voor wat het betekent om doof te zijn. Meer begrip leidt tot een betere leefsituatie van dove kinderen en volwassenen.

  • Het bevorderen van een snelle diagnose van doofheid en een goede verwijzing van kind en ouders.

  • Het verbeteren van het onderwijs voor dove kinderen, zowel op dovenscholen als op gewone scholen.

  • Het verbeteren van de zorg voor dove kinderen.

In de loop der jaren heeft de FODOK door belangenbehartiging het nodige kunnen bereiken. Enkele recente voorbeelden:

  • Door acties van onder meer de FODOK is het internaat bij de dovenschool in Haren behouden gebleven voor dove leerlingen die daar het voortgezet onderwijs willen volgen. Voor deze leerlingen een heel belangrijk resultaat.

  • Dove kinderen met een cochleair implantaat kregen op een gegeven moment bijna alleen nog de onderwijsindicatie 'slechthorend'. Dat betekent dat ze minder ondersteuning krijgen dan bij de indicatie 'doof'. Toch kan een deel van de dove kinderen met een CI de extra ondersteuning niet missen. Mede door langlopende acties van de FODOK worden de indicatiecriteria bijgesteld.

Méér dan belangenbehartiging

Belangenbehartiging heeft tot doel bepaalde voorzieningen te krijgen of behouden. Als dat niet lukt via belangenbehartiging, vallen er gaten. Noodgedwongen heeft de FODOK in de loop der jaren heel wat gaten gedicht, door zelf voorzieningen voor dove kinderen te realiseren. Het is meer dan een ouderorganisatie normaal gesproken doet, en het is ook altijd een gevecht om de financiering rond te krijgen. Toch blijven we het doen als anderen het niet doen, omdat dove kinderen de voorzieningen hard nodig hebben.

Enkele voorzieningen die de FODOK in de loop der jaren heeft gerealiseerd:

  • Sinds 1980 spant de FODOK zich in om het lezen van dove kinderen te stimuleren. Eerst hebben we laten onderzoeken hoe je boeken kunt schrijven die interessant zijn en toch niet te moeilijk. Inmiddels is een hele serie boeken speciaal voor dove kinderen uitgebracht. Ook worden alle 'gewone' kinderboeken bekeken om te zien welke geschikt zijn voor dove kinderen, en die titels worden beschreven in keuzelijsten.

  • Doordat dove kinderen veel informatie missen, kan hun sociaal-emotionele ontwikkeling in het gedrang komen. In het verleden liet de FODOK het PAD-leerplan, ontwikkeld in de Verenigde Staten, vertalen en aanpassen aan de Nederlandse situatie, waarna het in het dovenonderwijs in gebruik werd genomen. Daarmee kwam er voor het eerst structureel aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van dove kinderen. Ook bij het voorkomen van seksueel misbruik was de FODOK actief, onder meer door het uitbrengen van het boek Seksueel misbruik, wat is dat? (te bestellen in de FODOK-winkel) en het helpen opzetten van de website weetal.nl.

  • Voorheen was de psychische hulpverlening niet toegankelijk voor dove en zwaar slechthorende mensen. En dat terwijl zij juist meer psychische en sociale problemen hebben. Om aandacht te vragen voor de problemen bracht de FODOK het boek En niemand heeft geluisterd uit en gaf dat aan betrokken instanties en aan beleidsmakers. Verder werd het Platform Psychische Hulpverlening aan Doven opgericht. Toen duidelijk werd dat er nog steeds niets veranderde, heeft de FODOK geld bijeen gebracht om een coördinator te kunnen aanstellen. Deze coördinator heeft gezorgd dat het veld werd geïnformeerd en bijgeschoold. Door al deze inspanningen van de FODOK is een landelijk netwerk van gespecialiseerde psychische hulpverlening tot stand gekomen, zowel voor kinderen als voor volwassenen.

  • Doven met nóg een handicap vallen vaak tussen wal en schip. De FODOK heeft veel gedaan om de zorg voor meervoudig gehandicapte doven te verbeteren. Zo zijn met instellingen voor verstandelijk gehandicapten aparte voorzieningen voor meervoudig gehandicapte doven gecreëerd, mét de nodige expertise vanuit de dovenzorg.