Samenwerking

De FODOK behartigt de belangen van dove kinderen en hun ouders, Dovenschap doet dat voor volwassen doven en de Jongerencommissie is er speciaal voor dove jongeren. Mensen die op latere leeftijd doof worden, hebben zich verenigd in de Stichting Plotsdoven. Die vier organisaties zitten bij elkaar in hetzelfde kantoorgebouw, waar ook de NVVS (voor slechthorende volwassenen) en de FOSS (voor ouders van slechthorende kinderen en kinderen met spraak-/taalmoeilijkheden) en SH-Jong hun bureaus hebben. Het feit dat deze zeven organisaties bij elkaar “wonen” maakt dat de lijnen kort zijn en de samenwerking soepel verloopt.

Op veel terreinen zoeken we de samenwerking met de andere organisaties op. Zo werkt de FODOK op het gebied van onderwijs veel samen met de FOSS en werken we als het gaat om zorg of tolkvoorziening zoeken we veel de samenwerking op met Dovenschap. Daarnaast zijn er verschillende samenwerkingsverbanden waarin alle belangenorganisaties in vertegenwoordigt zijn. OPCI is daarvan een voorbeeld. Het is de werkgroep Onafhankelijk Platform Cochleaire Implantatie. Ook op het gebied van ondertiteling (SOAP!), een toegankelijke samenleving (Signaal), tolken (Tolkenland) en arbeid (Grow2work) vindt samenwerking plaats.


Project Samen Sterk!


Naast deze bovengenoemde samenwerking hebben de organisaties ook subsidie ontvangen van het ministerie van VWS voor gezamenlijke belangenbehartiging in het driejarige project (2013-2015) ‘Samen sterk in de samenleving’. Kortweg: Samen Sterk.

Doelen
De organisaties van doven en slechthorenden streven ernaar dat kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een auditieve beperking of taalontwikkelingsproblemen (tos):

 • sterker kunnen staan in de maatschappij, de zorg en maatschappelijke ondersteuning,
 • optimaal gebruik kunnen maken van de (keuze)mogelijkheden wat betreft voorzieningen en audiologische hulpmiddelen,
 • op die manier als volwaardig burger deel kunnen nemen aan het brede maatschappelijk verkeer.

In totaal zijn er ca. 1,6 miljoen mensen in ons land die een verminderd of geen gehoor hebben. Het niet of niet goed kunnen horen of spreken en de immense invloed die dat heeft op alle aspecten van het sociaal en maatschappelijk functioneren, vormen de rode draad in onze inzet voor deze doelgroepen.

Centraal in dit project staat het systematisch in kaart brengen van ervaringen van mensen uit onze achterbannen – om deze ervaringen vervolgens te vertalen naar aanbevelingen voor verbeteringen in maatschappij, hulpmiddelenverstrekking, onderwijs en zorg – om deze aanbevelingen vervolgens in te zetten in het bijdragen aan kwaliteitsverbetering en empowerment – om de resultaten van deze acties opnieuw te monitoren aan de hand van de ervaringen van mensen met de (nieuwe, aangepaste) situatie – om deze ervaringen vervolgens te vertalen naar aanbevelingen voor verdere verbeteringen etc.

Thema's
In Samen Sterk zullen we ons inzetten op de drie hierboven genoemde beleidsterreinen. Daarbinnen is aandacht voor de volgende thema’s:

 • Zorg
  o.a. informatiemateriaal ontwikkelen voor gemeenten en Wmo-raden over de doelgroep doven en slechthorenden en in nauwe samenspraak met ouders kwaliteitscriteria ontwikkelen voor de zorg aan meervoudig gehandicapte doven
 • Onderwijs
  o.a. bijdragen aan empowerment van slechthorende en dove jongeren en jongeren met ernstige spraak-taalmoeilijkheden, informeren over en monitoren van veranderingen rond cluster 2 speciaal onderwijs en ambulante begeleiding (Passend Onderwijs))
 • Audiologische hoorhulpmiddelen – verstrekking hoorhulpmiddelen
  o.a. vanuit cliëntperspectief bijdragen aan een betere kwaliteit van verstrekking van audiologische hulpmiddelen, de collectieve en individuele positie van gebruikers van audiologische hulpmiddelen versterken
 • CI
  o.a. samenwerken in OPCI, verbeteren kwaliteit van zorg rondom CI, in kaart brengen kwaliteitsaspecten
 • Ondertiteling
  o.a. kwaliteit van ondertiteling verbeteren, meer ondertiteling commerciële omroep
 • Telecommunicatie en spoedeisende hulp
  o.a. monitoren van en informeren over de ontwikkelingen rondom invoering nieuwe telefoonbemiddelingsdienst, inzetten voor goede bereikbaarheid van 112 voor doven en slechthorenden
 • Tolkvoorzieningen
  o.a. inzetten voor een betere kwaliteit van tolkvoorzieningen door tijdig en systematisch signalen van tolkgebruikers op te pakken en te vertalen naar aanbevelingen en verbeterpunten voor tolkvoorzieningen.