Desastreuze bezuinigingen in cluster 2: het kind met het badwater weggegooid

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft met haar voorgenomen bezuinigingen op het Speciaal Onderwijs ouders en professionals geschokt. De bezorgdheid bij ouders is groot, en terecht: hoe kun je een nieuw stelsel (Passend Onderwijs) invoeren en tegelijkertijd zoveel willen bezuinigen?


"Les" in gebarentaal

De minister van OCW, mevrouw Van Bijsterveldt, heeft met haar voorgenomen bezuinigingen op het Speciaal Onderwijs ouders en professionals geschokt. De bezorgdheid bij ouders is groot, en terecht: hoe kun je een nieuw stelsel (Passend Onderwijs) invoeren en tegelijkertijd zoveel willen bezuinigen?

Cluster 2, het cluster waarbinnen het onderwijs voor dove en slechthorende leerlingen en voor leerlingen met ernstige spraaktaalstoornissen is geregeld, is het zwaarst getroffen met een bezuiniging van maar liefst 22%. Hoewel gesuggereerd wordt dat dove leerlingen weinig te vrezen hebben, is duidelijk dat ook zij de dupe zullen worden van dit verregaande bezuinigingsbeleid. En dat beleid is volgens de FODOK niet gebaseerd op een langetermijnvisie over wat dove kinderen echt nodig hebben. Het geld wees de (verkeerde) weg! Ouders en professionals, belangenorganisaties en onderwijsaanbieders luiden daarom de noodklok.

Wat houden de bezuinigingsplannen zoal in:

  • De expertisefunctie wordt in zijn geheel geschrapt. Dat houdt in dat de heel specifieke deskundigheid zoals die in Cluster 2 is ontwikkeld in feite weggegooid wordt. Heel slecht voor de kwaliteit van het onderwijs aan onze kinderen, maar ook: kapitaalvernietiging.
  • De klassen in het (voortgezet) speciaal onderwijs worden groter. Wat dat betekent voor dove kinderen is duidelijk: nu al ondervinden ouders dat hun dove kinderen met CI vaak in te grote klassen zitten om alles bij te kunnen benen. Een aantal van deze kinderen kreeg immers een slechthorendenindicatie. En dat houdt in: minder geld en dus ook al grotere klassen.
  • Er wordt gemiddeld 55% op de Ambulante Begeleiding gekort en de Preventieve en de Terugplaatsings Ambulante Begeleiding (PAB en TAB) worden afgeschaft. Voor veel dove kinderen, met of zonder CI, zal dat betekenen dat ze zich niet kunnen redden in het regulier onderwijs, en dat ze gaan onderpresteren en/of psychische problematiek gaan ontwikkelen.

Dit doet de FODOK:

  • Wij stuurden een brief aan de minister en aan de vaste kamercommissie van OCW, waarin we aangeven dat de voorgenomen bezuinigingen onacceptabel zijn en onze kinderen onevenredig treffen. Wanneer er toch bezuinigd moet worden, vinden we dat we de lasten over meer en sterkere schouders verdeeld moeten worden, dat inhoud en langetermijnvisie het beleid moeten bepalen en dat belangenorganisaties en onderwijsaanbieders betrokken moeten worden bij het stellen van prioriteiten en het aandragen van alternatieven.
  • Samen met de FOSS stappen wij richting pers en overheid.
  • We roepen onze achterban op om op diverse manieren actie te voeren.

Wat kun je zelf doen als ouder:

  • Je kunt zelf een brief aan Tweede Kamerleden sturen, voor een voorbeeld klik hier.
  • Je kunt de petitie tegen de bezuinigingen tekenen, klik hier.

De FODOK wil het kind noch het badwater weggegooid hebben: wij willen kwalitatief hoogwaardig onderwijs en ├ęcht deskundige begeleiding voor onze kinderen. Dat kan niet met een ongefundeerde bezuiniging van 22%, die de meest kwetsbaren in onze samenleving treft.