Heeft u recht op TOG? Dan heeft u een probleem...

Als ouder van een doof kind zou u recht op TOG hebben als uw kind 10 uur of meer extra zorg nodig heeft van een instelling. Dat recht moet u bewijzen met een AWBZ-indicatie van het CIZ, maar rondom deze indicatie is een probleem ontstaan.


Wat is TOG
U krijgt een TOG (Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen) voor de verzorging van een ernstig ziek of gehandicapt kind als:
    u in Nederland woont of werkt én 
    uw kind bij u thuis woont in Nederland én
    uw kind 3 jaar of ouder is, maar jonger dan 18 én
    uw kind een AWBZ-indicatie heeft (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) voor gemiddeld 10 uur zorg of meer per week én 
    u voor de verzorging geen commerciële vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland én
    u geen andere vergoeding krijgt uit Nederland of het buitenland die lijkt op de TOG.

TOG voor uw dove kind
Als ouder van een doof kind zou u recht op TOG hebben als uw kind 10 uur of meer extra zorg nodig heeft van een instelling. Maar: dat recht moet u bewijzen met een AWBZ-indicatie van het CIZ. En sinds april vorig jaar hoeft voor behandeling in de zintuiglijk gehandicaptensector geen indicatie meer aangevraagd te worden. Bij het Ministerie van VWS wilde men de regeldruk verminderen en het CIZ ontlasten en men vertrouwt erop dat de instellingen in deze sector goed weten wanneer behandeling nodig is.

Probleem!
Daardoor is een probleem ontstaan. Ouders hebben nu immers geen CIZ-indicatie om aan de Sociale Verzekerings Bank (SVB) te laten zien, als ze TOG aanvragen. Een alternatief daarvoor (de zorg- en dienstverleningsovereenkomst of het zorgplan) wordt niet als bewijsstuk geaccepteerd door de SVB. Dat betekent dat veel ouders van dove (en slechthorende en esm-) kinderen de TOG mislopen, en dat gaat over behoorlijk wat geld. We hebben daarom, samen met de FOSS en de zorgaanbieders Kentalis, Auris en NSDSK, contact opgenomen met het Ministerie van VWS. Daar verwijst men ons naar het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, omdat de SVB daaronder valt. Inmiddels hebben we daarom gezamenlijk een brandbrief aan Minister Kamp geschreven. We hopen deze zaak zo spoedig mogelijk opgelost te krijgen en houden u op de hoogte!
Hetzelfde probleem geldt trouwens bij het ‘mantelzorgcompliment’: ook daarvoor moet u een CIZ-indicatie overleggen.

Ervaringen, bezwaar en beroep
We horen graag uw ervaringen met de TOG-aanvraag! Mocht u bezwaar willen aantekenen, dan is het slim om een (pro forma) bezwaarschrift in te dienen, daarbij kunt u uitstel aanvragen voor het leveren van aanvullende gronden. U krijgt dan vier weken uitstel, waarna de procedure verder gaat.
Is de bezwaarprocedure helemaal afgerond en is het resultaat dat het bezwaar ongegrond is of heeft de SVB een nieuwe beslissing genomen die negatief uitvalt, dan kunt u een beroepsprocedure starten bij de bestuursrechter. Daarvoor moet u wel griffierecht betalen. Ook dan kunt u een pro forma beroepschrift indienen en weer uitstel aanvragen voor het leveren van aanvullende gronden.
Overigens hebben wij er bij Minister Kamp op aangedrongen ervoor te zorgen dat een oplossing voor dit probleem ook geldt voor degenen die in een bezwaar- of beroepsprocedure verwikkeld zijn.