Verzwaarde eindexameneisen, wat nu?

Voor dove leerlingen heeft deze verzwaring nogal wat gevolgen: Nederlands en vooral Engels zijn doorgaans niet hun beste vakken. Ouders van leerlingen aan de Guyotschool voor VSO hebben zich sterk gemaakt om dat probleem aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties.


De minister van OCW gaat een “weeffout” in de eindexamenregeling herstellen. Alle leerlingen moeten, met ingang van schooljaar 2011-2012, gemiddeld een voldoende (5,5) voor het Centraal Examen hebben. In het VMBO BB telt het Schoolexamen even zwaar als het Centraal Examen (het Schoolexamen telt dan niet meer dubbel, zoals nu). In het schooljaar 2012-2013 gaat voor HAVO- en VWO-leerlingen ook gelden dat zij maximaal één vijf (gemiddelde van het Schoolexamen en het Centraal Examen) voor de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde moeten hebben.

Voor dove leerlingen heeft de komende verzwaring van de eindexameneisen nogal wat gevolgen: Nederlands en vooral Engels zijn doorgaans niet hun beste vakken. Ouders van leerlingen aan de Guyotschool voor VSO hebben zich sterk gemaakt om dat probleem aan te kaarten bij de verantwoordelijke instanties. Dat heeft ertoe geleid dat een vertegenwoordiging van de Guyotschool (Kentalis), Siméa (cluster 2 onderwijs) en FODOK met het ministerie van OCW in gesprek is gegaan, om te bezien op wat voor manier dove leerlingen toch aan deze strengere eindexameneisen kunnen voldoen.

Het ministerie is nu goed doordrongen van het probleem en heeft een aantal oplossingsrichtingen aangedragen. In elk geval zal meer bekendheid gegeven worden aan de mogelijkheden van artikel 55 van het examenbesluit. Dat artikel geeft directeuren de mogelijkheid om leerlingen met een handicap op een aangepaste manier eindexamen te laten doen. Siméa zal hieraan meewerken, onder andere door voorbeelden aan te leveren.
Het is ook voor ouders goed om te weten dat dove leerlingen aanspraak kunnen maken op ontheffingen en aangepaste examinering, dat kan al veel problemen voorkomen. Mocht je daar als ouder geen medewerking voor krijgen bij de AB-er of de schooldirectie, neem dan contact op met de FODOK.

Verder komt er een wijziging in de Wet op de Expertisecentra, waarmee wordt geregeld dat VSO-leerlingen vanaf hun 16de t/m hun 21ste jaar examen mogen doen in het VAVO (volwassenenonderwijs). Dat betekent dat zij een deel van het onderwijs in het VAVO kunnen volgen en hun vakken per jaar zouden kunnen afsluiten (en dus de examens kunnen spreiden). Het probleem, dat ze in de huidige regelgeving geen recht zouden hebben op een tolk omdat ze dan nog ingeschreven staan in het VSO, moet dan nog wel “even” worden opgelost.
Overigens bestaat in het VSO nu ook al de mogelijkheid om leerlingen gespreid examen te laten doen. Daar wordt alleen niet veel gebruik van gemaakt, omdat deze leerlingen vaak al een extra leerjaar hebben in vergelijking met horende leeftijdgenoten.

Verder heeft de Guyotschool een programma opgesteld voor het verbeteren van het aanbod Engels voor die leerlingen die nu in de klassen 4, 5 en 6 van VMBO TL en HAVO zitten, die moeten immers een enorme inhaalslag maken. Het verbeterprogramma behelst: bijlessen na schooltijd, extra uren Engels, aanwezigheid van tolk NGT bij de lessen en betrokkenheid van een linguïst. De expertise die met dit programma wordt ontwikkeld deelt de school graag met anderen.

De FODOK vindt dat dove kinderen in het regulier onderwijs ook moeten profiteren van de gemaakte afspraken. Dat betekent dat AB-ers ouders moeten kunnen adviseren over de mogelijkheid van vrijstellingen en aangepaste examinering. Dat betekent ook dat er tussen Ambulante Diensten onderling veel meer uitwisseling moet zijn over wat wel en niet werkt in het Engelse onderwijs aan dove leerlingen. Overigens geldt dat niet alleen voor de lessen Engels! De FODOK pleit al langer voor een database die voor alle AB-ers, leerlingen en ouders toegankelijk is en waarop goede praktijken, maar ook geschikte methodes, oefenmaterialen enz. makkelijk te vinden zijn. Te vaak proberen AB-ers zelf het wiel uit te vinden, zonder gebruik te maken van ervaringen van anderen; doodzonde vindt de FODOK.