Afwijzing leerlingenvervoer? Maak altijd bezwaar!

Met ingang van 1 augustus 2014 verandert de regeling rondom het leerlingenvervoer. Leerlingen in het vso hebben dan geen recht meer op een vervoersvoorziening (uitzonderingen daargelaten) en leerlingen met een medium arrangementen in het regulier basisonderwijs hebben, onder voorwaarden, wel recht op een vervoersvoorziening. Niet alle gemeenten gaan hier coulant mee om en sommige gemeenten hebben overgangsregelingen. FODOK en FOSS adviseren ouders bij een afwijzing door de gemeente altijd bezwaar aan te tekenen.
Geen aanspraak op vervoersvoorziening voor vso-leerlingen
Leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs kunnen in principe geen aanspraak meer maken op een vervoersvoorziening. Vso-leerlingen hebben hier wel recht op als ze vanwege hun handicap op ander vervoer dan openbaar vervoer zijn aangewezen of als ze vanwege hun handicap niet zelfstandig van openbaar vervoer gebruik kunnen maken.

Wij krijgen signalen dat ouders van Cluster 2-leerlingen voor thuisnabij onderwijs kiezen, vanwege de hoge kosten waarvoor zij komen te staan. We betreuren dat: een leerling zit immers niet voor niets in een speciale setting. FODOK en FOSS adviseren dan ook om bij een afwijzing altijd bezwaar te maken en een beroep te doen op de hardheidsclausule. U kunt dan, eventueel met hulp van school, Cluster 2-ondersteuning of FODOK of FOSS, uitleggen dat een speciale setting (medium arrangement in een geclusterde groep of vso) meer tegemoetkomt aan de onderwijsbehoefte van uw kind.

Leerlingenvervoer en medium onderwijsarrangementen in het regulier onderwijs
Met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken dat voor leerlingen, die groepsgewijs met een medium onderwijsarrangement regulier basisonderwijs volgen, het recht op een vervoersvoorziening blijft bestaan. Er moeten dan wel goede afspraken tussen school of samenwerkingsverband en Cluster 2 gemaakt zijn, die door het samenwerkingsverband ingebracht moeten worden in hun overleggen met de gemeenten.

Diverse gemeenten houden zich niet aan deze afspraken, wijzen de aanvraag af en verwijzen de aanvrager door naar een reguliere school dichterbij huis. Met de hulp van de reguliere school en de Cluster 2-ondersteuning zult u dan moeten aantonen dat die specifieke reguliere school de meest passende voor uw kind is. Indien nodig willen FODOK en FOSS u daarbij ondersteunen.

Wat te doen?
De vervoersvoorziening voor leerlingen in het vso en die voor leerlingen met medium arrangement in het regulier basis- en voortgezet onderwijs worden dus niet meer zomaar toegekend. En daarmee wordt de kwaliteit van onderwijs voor deze leerlingen ernstig bedreigd. Het is immers nogal een verschil of je met meerdere Cluster 2-leerlingen samen op een school zit, met alle faciliteiten die daar bij horen, of in je eentje op een reguliere school zonder “lotgenoten”.

FOSS en FODOK zijn hierover in gesprek met Siméa (Cluster 2), het ministerie van OCW en de VNG. Daarvoor is het belangrijk dat we signalen van ouders hebben, met de beschikkingen van de gemeenten, eventuele bezwaarprocedures en de uitkomsten daarvan.

We roepen u als ouders daarom op om altijd bezwaar aan te tekenen en uw ervaringen met ons te delen, opdat wij duidelijk kunnen maken hoe omvangrijk en zorgelijk deze ontwikkelingen zijn.

Mail uw vragen en ervaringen naar:
Mariën Hannink-FODOK (m.hannink(at)fodok.nl) of
Arend Verschoor-FOSS (foss(at)hetnet.nl)

Meer informatie over de veranderde wetgeving vindt u op de website van de VNG.