Alleen samen kunnen we Passend Onderwijs echt passend maken!

De FODOK en haar zusterorganisatie de FOSS merken bij ouders nog veel onbekendheid met de praktische gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs voor cluster 2. Ook is er bij ouders bezorgdheid over de gevolgen voor hun kind.


De FODOK en haar zusterorganisatie de FOSS merken bij ouders nog veel onbekendheid met de praktische gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs voor cluster 2. Ook is er bij ouders bezorgdheid over de gevolgen voor hun kind. FOSS en FODOK onderkennen dat er nog veel moet gebeuren om Passend Onderwijs volwaardig te realiseren, juist ook met betrekking tot de positie van ouders.

In een gezamenlijke notitie geven FODOK en FOSS hun visie en ook gaan wij in op enkele belangrijke punten waar ouders van een doof of slechthorend kind of een kind met taalontwikkelingsstoornis mee te maken krijgen.

FODOK en FOSS stelden met het oog op de komst van Passend Onderwijs tevens een checklist op met eisen waaraan volgens ons onderwijsmedewerkers in cluster 2 moeten voldoen. Deze checklist is op het Siméa-congres in april gepresenteerd.

Beide stukken zijn ook naar de kamercommissie voor OCW gestuurd, omdat ook bij hen veel vragen binnenkomen.