Belangenorganisaties in debat met Kamercommissie VWS over tolkvoorziening

De geplande wijzigingen in de AWBZ hebben gevolgen voor de tolkvoorziening. Op 13 december een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan bij een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van VWS over dit onderwerp. Wilt u meer weten of deze bijeenkomst bijwonen?De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) betaalt de langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Zij hoeven dan geen hoge kosten te maken als ze verpleging, verzorging of behandeling nodig hebben. Het kabinet is van plan om de AWBZ ingrijpend te veranderen. Dat is nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden. Dit heeft ook gevolgen voor de tolkvoorziening. Op 13 december schuift een vertegenwoordiging van de belangenorganisaties voor doven en slechthorenden aan bij een rondetafelgesprek met de vaste Kamercommissie van VWS over dit onderwerp.

Wat verandert er?

Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Dit heet ook wel decentralisatie.
De tolkvoorziening in de leefsfeer (leefuren) werd tot nu toe ook betaald vanuit de AWBZ. Zorgkantoor Menzis regelt nu namens de overheid deze voorziening centraal voor alle doven, doofblinden en slechthorenden in Nederland. De overheid noemt dit ‘doventolkzorg’. Het gaat hier om gebarentolken en schrijftolken. De overheid wil dat gemeenten straks zelf de tolkvoorziening gaan regelen. Deze wet heet Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Wat vinden de belangenorganisaties?

De belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, die zich onder de noemer Samen Sterk onder andere inzetten voor goede tolkvoorzieningen, zijn niet tegen de nieuwe ontwikkelingen. We vinden het wel belangrijk dat er rekening gehouden wordt met de zeer specifieke doelgroep van tolkgebruikers. Wij willen opbouwend meedenken en meepraten. De inzet van een tolk gebarentaal en/of schrijftolk is een zeer specifieke functie. Als die functie naar de gemeenten geschoven wordt, versnippert de landelijke expertise (zoals Menzis die nu bijvoorbeeld heeft). De kwaliteit van tolkvoorzieningen komt dan in gevaar. De belangenorganisaties willen garanties dat daar zeer serieus naar gekeken wordt. Daarom hebben wij lijst met aandachtspunten gemaakt.

Overleg VWS
Op 20 november is er een bijeenkomst geweest over de overheveling van de tolkvoorziening van de AWBZ naar de WMO. Tijdens deze bijeenkomst waren o.a. vertegenwoordigers van de samenwerkende belangenorganisaties voor doven en slechthorenden, de NBTG, de NVS, het ministerie van VWS en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aanwezig.

Omdat een beperkt aantal (namelijk ca. 6.000) doven en slechthorenden tolken inzet, komt deze groep in aanmerking voor landelijke inkoop. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenten een organisatie aanwijzen die de regeling voor hen allemaal gaat uitvoeren. De VNG gaat nu, samen met onderzoeksbureau Significant, kijken welke mogelijkheden en opties er zijn voor landelijke inkoop. Er wordt een aantal opties uitgewerkt en besproken met de betrokken partijen. Ook met ons. Significant heeft de betrokken partijen gevraagd aandachtspunten aan te leveren waarmee zij rekening moeten houden in hun onderzoek. Significant oriënteert zich de komende tijd verder waarna half januari een vervolgoverleg gepland wordt.

Rondetafelgesprek vaste commissie

Op 13 december houdt de vaste Kamercommissie van VWS een rondetafelgesprek over het plan ‘herziening langdurige zorg’. Hierbij wordt deskundigen of betrokkenen gevraagd een toelichting te geven op het te bespreken onderwerp. Meerdere deelnemers gaan in gesprek met Kamerleden. Zo ontstaat er een onderlinge discussie en worden verschillen in visie duidelijk. De leden van de Kamercommissie gebruiken de input uit het rondetafelgesprek bij de behandeling van het plan tijdens het komende debat hierover, dat de week erna op 18 december plaatsvindt.

Hoewel er op 20 november al goede afspraken zijn gemaakt, vinden we het belangrijk bij dit rondetafelgesprek aanwezig te zijn. Namens de samenwerkende belangenorganisaties voor doven en slechthorenden zal Benny Elferink deelnemen aan het rondetafelgesprek. Benny is al een paar jaar vertegenwoordiger namens de belangenorganisaties op het gebied van zorg en tolkvoorziening. Hierdoor heeft hij veel deskundigheid op dit gebied.

Publieke tribune
Iedereen die geïnteresseerd is, kan de vergaderingen op 13 en 18 december bijwonen. Dovenschap reserveert namens alle belangenorganisaties plaatsen voor doven en slechthorenden met gebaren- en schrijftolken. Wil jij /Wilt u graag op 13 en/of 18 december op de publieke tribune aanwezig zijn? Klik dan hier voor meer info en aanmelden.

Dovenschap heeft aan het ondertitelingsteam van NOS gevraagd of het debat ondertiteld kan worden. De NOS heeft toegezegd dat er ondertiteling zal zijn als de vergaderingen worden uitgezonden op Politiek24. Uiteraard volgen wij het proces nauwlettend en houden we jullie/u op de hoogte van de ontwikkelingen die er gaande zijn rondom dit proces.


Link 1 Aandachtspunten bij overheveling tolkvoorzieningen naar WMO
- Het recht houden op minimaal 30 tolkuren voor gebruikers.
- De mogelijkheid van extra uren voor bepaalde situaties (hardheidsclausule).
- “Bulkuren” voor een aantal organisaties binnen het werkveld, zoals dit nu door het Zorgkantoor Enschede/Arnhem is geregeld.
- Één loket voor de uitvoering van de tolkvoorziening, zoals dat nu ook gebeurt binnen
Zorgkantoor Enschede/Arnhem.
- Geen administratieve rompslomp voor tolken en tolkgebruikers.
- Eenduidig beleid.
- De inzet van geregistreerde tolken uit het RTG.
- Het contracteren van tolken (dus dat één gemeente niet alleen maar tolken in wil zetten uit die gemeente).
- De positie van de WMO ten opzichte van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met beperking.

Link 2 Aanmelden
Wil jij/Wilt u  graag op 13 december (rondetafelgesprek) en/of 18 december (algemeen overleg) op de publieke tribune aanwezig zijn? 
Stuur dan voor 11 december een mail naar info@dovenschap.nl en vermeld in de mail op welke dag je/u aanwezig wilt zijn en of je/u een tolk NGT of NmG of een schrijftolk nodig hebt/heeft. Dovenschap en de andere organisaties voor doven en slechthorenden zijn niet verantwoordelijk voor de bezoekers. Er is vanuit Dovenschap en de andere organisaties geen begeleiding op de dag zelf in welke vorm dan ook. Wij zorgen alleen voor het reserveren van zitplaatsen en tolken.

Het bijwonen van een plenaire vergadering is aan regels gebonden. Zo mogen er geen foto’s genomen worden vanaf de publieke tribune. Ook is het niet toegestaan om, in woord of gebaar, te reageren op wat er in de plenaire zaal door politici wordt gezegd.