Divers Doof

Op 20 mei 2016 is De Stichting Divers Doof officieel gepresenteerd en werd het logo onthuld.


Divers Doof is de federatie van de FODOK, de Stichting Plotsdoven en de Nederlandse Dove Jongeren (NDJ). Om de belangen van mensen die doof, plots/laat doof of ernstig slechthorend zijn, nog beter te behartigen, hebben de drie organisaties Divers Doof opgericht. 


Het federatiebestuur zal uit vertegenwoordigers van de drie organisaties bestaan, met daarnaast een onafhankelijke voorzitter. 
Vanuit de FODOK zit Map van der Wilden in het bestuur, vanuit de Stichting Plotsdoven Gerard de Vijlder en vanuit de NDJ Milthon Boldewijn. 
De onafhankelijke voorzitter is Kees Knol, bestuurder van de GGMD. Kees Knol heeft ruime ervaring met de doelgroep en achterban van Divers Doof. De voorzitter stimuleert de samenwerking en geeft samen met de andere bestuursleden richting aan het beleid van Divers Doof. De voorzitter vertegenwoordigt de stichting niet naar buiten.

De stichting heeft ten doel om te streven naar een toegankelijke maatschappij met ontplooiingsmogelijkheden voor doven, plots- en laatdoven en ernstig slechthorenden en hun ouders. Dit wil de stichting doen door middel van het verzamelen van relevante informatie en deze informatie te delen met de achterban. Daarnaast zal de federatie zich, op basis van ervaringsdeskundigheid, richten op belangenbehartiging bij de overheid, zorgaanbieders, onderwijsinstanties, verzekeraars, politiek en bedrijfsleven. 

Bij het realiseren van de centrale doelstelling is toegankelijke communicatie van essentieel belang, waarbij Nederlandse Gebarentaal (NGT) als volwaardige taal wordt erkend en Nederlands met Gebaren (NmG) als ondersteunend aan het gesproken Nederlands wordt gezien. De verhouding tussen het gebruik van gesproken taal en van gebaren(taal) is van veel factoren afhankelijk en verschilt per individu: ieder maakt daarin zijn eigen afwegingen. Dat is iets waar de Stichting voor staat. Voor de mensen die (nog) geen NGT of NmG machtig zijn, kan de toegankelijke communicatie ook nog via het geschreven woord door bijvoorbeeld een schrijftolk worden aangeboden.

We zijn zeer verheugd met de oprichting van deze federatie en kijken uit naar een bloeiende samenwerking.