Instemmingsrecht voor ouders op school

Ouders hebben vanaf 1 augustus 2017 instemmingsrecht voor het handelingsdeel van het OPP, het Ontwikkelingsperspectief(plan). Al vanaf 2013 maakten belangenorganisaties, waaronder FODOK en Stichting Hoormij, zich hier sterk voor. Begin februari 2017 was het eindelijk zo ver: de Eerste Kamer stemde in met een wetswijziging hierover. In oktober 2016 ging de Tweede Kamer al akkoord.


Overigens hebben de VO-raad en de PO-Raad de invoering van dit wetsvoorstel eerder ontraden, conform het negatieve advies van de Raad van State. De raden vrezen dat dit wetsvoorstel zal leiden tot meer bureaucratie en een verharding en juridisering van de natuurlijke relatie tussen ouders en scholen.

Instemmen met het handelingsdeel
Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, wordt er een Ontwikkelingsperspectief(plan) gemaakt. Dat is bijvoorbeeld ook vereist als de school specialistische ondersteuning vraagt bij een van de instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen. Het OPP bestaat uit twee delen: Het eerste deel gaat over de verwachte uitstroom van een leerling: op welk niveau zal een kind deze school verlaten? Het tweede deel is het handelingsdeel. Hierin staat welke ondersteuning de school wil organiseren

voor een leerling met een zorgbehoefte, om het gewenste ontwikkelingsperspectief te behalen. Over het handelingsdeel moet de school met ouders in gesprek. Het handelingsdeel is straks dus pas van kracht als de ouders ermee instemmen.

School betrekt ouders niet
Als een school ouders toch niet betrekt, is het verstandig als ouders eerst op school te gaan praten. Laat de school weten dat ze niet zonder je instemming kunnen afspreken welke zorg of ondersteuning je kind nodig heeft. Bespreek het met de Intern Begeleider (basisonderwijs), Zorgcoördinator (voortgezet onderwijs) of coördinator Handicap en Studie (MBO). Lukt dat niet ga dan naar de directeur. Als ook de directeur geen goed antwoord heeft, ga dan naar het samenwerkingsverband. Staat het samenwerkingsverband niet open voor een gesprek, vraag dan bemiddeling van een Onderwijsconsulent. Ook is het goed om de Ambulant Dienstverlener (AD’er) of Ambulant Begeleider (AB’er) van je kind te raadplegen.

Onafhankelijk cliëntondersteuner
Bij al deze stappen kunnen ouders zich ook bij laten staan door een onafhankelijke cliëntondersteuner van de gemeente. Dat is nu nog niet gebruikelijk, maar ouderorganisaties willen dat dit wel normaal gevonden gaat worden.

Geen instemming
Als er nog geen instemming is bereikt over het handelingsdeel, betekent dit niet dat de school de leerling niet meer kan of zou hoeven te begeleiden. Scholen houden altijd zorgplicht en moeten hun leerlingen in alle gevallen de nodige begeleiding bieden. School moet het overleg met ouders voortzetten totdat overeenstemming is bereikt over de ondersteuning en begeleiding van de leerling.