De gewone school

Passend Onderwijs
Ondersteuning in het regulier onderwijs
Als je kind regulier onderwijs volgt en ondersteuning vanuit Cluster 2 nodig heeft, krijgt het tegenwoordig geen rugzakje meer. Met de komst van Passend Onderwijs is dat veranderd. Als een kind aangemeld is bij een aanmeldpunt van een van de vier Cluster-2-instellingen (Auris, Kentalis, VierTaal of Vitus-Zuid) of al bekend is bij de betreffende Cluster-2-instelling volgt een traject, waarbij een trajectbegeleider in samenspraak met ouders (door middel van “op overeenstemming gericht overleg”), leerling en school vaststelt wat de onderwijsbehoefte van de leerling is en wat de ondersteuningsvraag van de reguliere school is. Het is dus de bedoeling dat er maatwerk wordt geleverd, want ieder kind en ook iedere schoolsituatie is weer anders. De Commissie van Onderzoek kent dan namens de betreffende Cluster-2-instelling een licht of een medium onderwijsarrangement toe, dat is toegespitst op de behoeften van leerling en school, aanvullend op de reguliere zorg die de school kan bieden. Zie ook: http://www.simea.nl/dossiers/passend-onderwijs/

Speciaal Onderwijs
Krijgt een leerling een intensief arrangement toegewezen, dan houdt dit in dat de leerling recht heeft op speciaal onderwijs in een leslocatie van de instelling. Ook hierover moet op overeenstemming gericht overleg gevoerd worden met ouders en leerling.

Herarrangeren
Ieder jaar wordt bekeken of de leerling nog het meest passende onderwijsarrangement heeft; dat moet altijd in overleg met ouders, leerling en school. Heb je het gevoel dat het toegekende onderwijsarrangement niet voldoende is voor je kind, dan kun je diverse wegen bewandelen (zie hieronder). Je kunt ook afspreken dat je binnen een korte periode (bijvoorbeeld zes weken of twee maanden) samen evalueert hoe het gaat en dan bekijkt of het arrangement moet worden bijgesteld.

Oneens met het toegekende onderwijsarrangement?
Ben je het als ouder helemaal niet eens met het door de CvO toegekende onderwijsarrangement, dan kun je een klacht indienen bij de betreffende instelling of bij een andere Cluster-2-instelling een second opinion aanvragen. Buiten Cluster 2 kun je een beroep doen op de onderwijsconsulenten (www.onderwijsconsulenten.nl), de landelijke geschillencommissie passend onderwijs (www.onderwijsgeschillen.nl/commissie/geschillencommissie-passend-onderwijs-gpo) of de bestuursrechter of de burgerrechter.