Overige informatie

Hier vind je een overzicht met publicaties en websites rondom MG-dove kinderen en volwassenen.

 

Publicaties

De lijst met publicaties is in de FODOK-webwinkel te bestellen.

Oog voor het andere dove kind. Informatie van ouders voor ouders van dove kinderen met een ontwikkelingsstoornis. Door Annelies van Lonkhuyzen, 2000.

Oog voor het doofblinde kind. Informatie van ouders voor ouders van jonge kinderen met een visuele en een auditieve handicap. Door Annelies van Lonkhuyzen, 2004.

Oog voor het kind met Usher.
Informatie van ouders voor ouders. Door Annelies van Lonkhuyzen, 2004.

Wij durven niet dood te gaan. Zorg om verstandelijk gehandicapte doven. Interviews met ouders en ervaringen van een communicatiedocente, door Rita Bruning, 1997.

En niemand heeft geluisterd... W. Frenay, 1984/2007. Gedeelten uit het dagboek van een moeder van een jonge dove man die in psychische problemen komt. Dit boekje heeft ertoe bijgedragen dat er deuren opengingen voor doven met psychische problemen.

And nobody listened... W. Frenay. Engelse vertaling van En niemand heeft geluisterd.… Vertaling door Marijke Loots, 2007.

Met andere ogen
: meer zicht op de zorgvraag van meervoudig gehandicapte doven en hun ouders. Verslag van het project Zorgaanbod verstandelijk gehandicapte doven. Door Mariën Hannink, 2003.

“Het gaat nog steeds...”. Ouders van MG-dove kinderen aan het woord.
Verslag in het kader van het deelproject Netwerk van het MGplus-project. Door Mariën Hannink, 2007.

Net even anders. Sociaal-emotionele en seksuele opvoeding & het MG-dove kind. Brochure voor ouders in het kader van het Deelproject Seksualiteit van het MGplus-project. Door Mariën Hannink, 2007.

Andere vraag? Andere zorg! Interculturalisatie in de zorg voor MG-doven. Verslag van het deelproject Allochtonen van het MGplus-project. Door Mariën Hannink, 2007.

Als ik het voor het zeggen had; levenslange zorg. Verslag van de MG-familiedag van 10 november 2001.

Voor mijn gevoel
; praten over persoonlijke ervaringen met je MG-dove kind. Verslag van de MG-familiedag van 15 maart 2003.

Een kijkje achter de schermen
; anders kijken naar MG-dove kinderen. Verslag van de MG-contactdag van 3 juni 2004.

Landelijke Oudercontactdag doofblinden.
Verslag van de landelijke oudercontactdag voor ouders van doofblinden van 6 november 2004.
    
In Holland staat een huis; maar waar? Verslag van de MG-contactdag van 12 november 2005.

De zorg kan altijd beter... Verslag van de MG-contactdag van 3 november 2007.

Van 2002 tot 2006 bracht de FODOK enkele speciale nieuwsbrieven uit voor naasten van een meervoudig gehandicapt doof kind: Het andere nieuws, met actualiteiten en veel ruimte voor persoonlijke ervaringen. Door gebrek aan middelen wordt Het andere nieuws momenteel niet uitgegeven; eerdere uitgaven vind je hier.

Websites

www.zorgwijzer.nl: Informatie over sociale zekerheid met betrekking tot gezondheid en werk.

www.doofblind.nl en www.doofblindennetwerk.nl: Veel informatie over doofblindheid.

www.cce.nl: Centrum voor Consultatie en Expertise; hulp voor cliënten met een bijzondere zorgvraag

www.cg-raad.nl: Chronisch Zieken en Gehandicapten Raad: informatie voor mensen met een (lichamelijke) handicap.

www.consumenten.cvz.nl: Informatie van het College voor zorgverzekeringen over de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 

www.ib-groep.nl: Informatie van de Informatie Beheer Groep, bijvoorbeeld over studiefinanciering, tegemoetkoming schoolkosten enzovoort

www.ciz.nl: Het Centrum Indicatiestelling Zorg beoordeelt of iemand recht heeft op zorg via de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). 

www.leerlingenvervoer.net: Veel informatie over leerlingenvervoer

www.opciweb.nl: Informatie voor CI-dragers en diegenen die een CI overwegen. En voor ouders van kinderen die een CI dragen of overwegen.

www.onici.be: Onafhankelijk Informatiecentrum over Cochleaire Implantatie; Belgische website met veel informatie over CI

www.oorakel.nl: Informatie en advies, o.a. over hulpmiddelen voor doven en slechthorenden

www.oudersenrugzak.nl: Informatie over leerlinggebonden financiering (het rugzakje) in het onderwijs

www.pgb.nl: Informatie over PGB van Per Saldo

http://www.consumentenbond.nl/zorgverzekering/: Informatie over zorgverzekeraars en zorgverzekeringen, ervaringen, pakketten e.d.

www.pgb-plein.nl: Digitale ontmoetingsplaats voor iedereen met vragen over een PGB

www.postbus51.nl: Via de button ‘brochures en publicaties’: informatie van de Rijksoverheid in (te downloaden) brochures

www.svb.nl: De Sociale Verzekeringsbank regelt de kinderbijslag maar ook de Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende Gehandicapte kinderen (TOG).

www.tolknet.nl: Informatie over (het aanvragen van) tolken gebarentaal

www.wajongwijzer.nl: Informatie over Wajong, uitkering voor jonggehandicapten